Beskrivning och vidareutveckling av en modell för beräkning av övertoners fördelning i distributionsnät

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

Författare: Kristian Andersson; Evelina Jason; [2019]

Nyckelord: Övertonsströmmar; elnät;

Sammanfattning: Syftet med denna rapport är att beskriva och vidareutveckla en modell för att bestämma uttagsrätt till kunder med avseende på strömövertoner, på uppdrag av Vattenfall Eldistribution. Modellens syfte är att är kunna ta fram övertonsströmmar för varje abonnemangstyp genom att studera hur strömövertoner sammanlagras i elnätet och hur kunder påverkar varandra. Denna modell ska beskrivas, då dokumentationen var bristfällig både kring det tidigare arbetet och framtagningen av modellen. Modellen ska även vidareutvecklas för att bli mer flexibel. Övertoner är ett elkvalitetsfenomen som förekommer i elnätet. Övertoner alstras av olinjära laster i nätet, till exempel elbilsladdare, lågenergilampor och solcellers växelriktare. En för hög halt av övertoner kan orsaka varmgång i motorer och transformatorer, ökade förluster i ledningar och att elektronisk utrustning kan fungera sämre eller inte alls. Det finns flertalet dokument, såsom föreskrifter, standarder och rapporter, som berör emissionsnivåer för övertoner. I rapporten sammanfattas tre av dessa för att ge en bakgrund till vad som är reglerande när denna rapport skrivs, under slutet av 2018. Två av dessa dokument fokuserar på spänningsövertoner, vilket även Vattenfall Eldistributions interna styrande dokument gör. Vattenfall Eldistribution har ett behov av att ta fram en metod för att bestämma emissionsnivåer för strömövertoner, där beräkningsmodellen är en del i processen. För att beskriva modellen utfördes en noggrann analys och kartläggning av dess olika ingående steg. Därefter vidareutvecklades modellen till att bli mer flexibel och förenklades jämfört med den ursprungliga modellen. Den ursprungliga modellen anses uppfylla sitt syfte, därför har inga strukturella förändringar gjorts. De förändringar som gjorts har införts för att modellen ska bli så flexibel som möjligt att använda. För att användaren lättare ska kunna förstå modellens uppbyggnad presenteras ett flödeschema som beskriver modellen. Författarna anser att en utförlig och detaljerad beskrivning av modellen har framställts och uppfyller sitt syfte i att ge representativa värden för uttagsrätt. Modellen har omarbetats för att bli mer flexibel och är numera mer överskådlig för användaren. Dock poängteras att den indata som används bör vara av god kvalitet, eftersom det starkt påverkar resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)