Sjuksköterskors upplevelser av evidensbaserad vård : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: En av sjuksköterskans kärnkompetenser är evidensbaserad vård, som handlar om att kritiskt bedöma om vården är den bästa tillgängliga baserat på dagens aktuella evidens. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med evidensbaserad vård. Metod: För att besvara syftet användes en litteraturöversikt med innehållsanalys. Resultat: Två kategorier med tillhörande underkategorier framkom. Den första kategorin var Attityder till evidensbaserad vård. Huvudfyndet var att de flesta sjuksköterskor insåg fördelarna med evidensbaserad vård men implementeringen är begränsad på grund av inneboende hinder hos individen som rädsla inför nya arbetsmetoder, lågt engagemang och kunskapsluckor. Motivationen till evidensbaserad vård ansågs som drivkraften, men att sjuksköterskan även påverkas av avdelningskulturen och ledningen. Den andra kategorien som framkom var Kunskapsutveckling som visar att sjuksköterskor har olika förutsättningar att ta till sig kunskap på grund av varierande utbildningsnivå. Men att fortbildning genom kurser, mentorer och förebilder kan vara stödjande. När ett vårdproblem uppstår vänder sjuksköterskans sig inte i första hand till vetenskapen för kunskap, anledningen ansågs vara bland annat kunskapsbrist och svag tillit. Slutsats: En av sjuksköterskans största utmaningar är att förhålla sig till de olika delarna av evidensbaserad vård, och med en ökad kunskap och medvetenhet kring fenomenet kan motivation och attityder förändras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)