Nyckeltal för småföretag : skapandet och användandet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Idag redovisar många företag nyckeltal i deras årsredovisning för att tillgodose årsredovisningslagens krav på rättvisande bild. I Sverige tillhör 97 procent av dessa företag småföretag, som inte är undantaget för kravet när de är aktiebolag. Därför syftar denna studie att undersöka skapandet och användandet av nyckeltal i småföretag för att ta reda på vilka nyckeltal de använder, hur och varför de använder dem nyckeltalen, och deras tankar om detta verktyg. En kvalitativ metod med deduktiv tillvägagångssätt har använts i denna studie. Empirin samlades från ägarna av fem småföretag som befinner sig i Västra Götaland i Sverige genom en semi-strukturerad intervju. Företagen som har undersökts är aktiebolag med max 49 anställda. Olika källor har använts för att få mer information om företagen och årsredovisning. Resultatet visar att småföretagare använder nyckeltal. De använder nyckeltal som redan finns i deras årsredovisning. Trots kunskapsbristen om detta verktyg bland småföretagare, finns det företag som har skapat egna nyckeltal, dvs. direkta nyckeltal, och använder dem regelbundet i verksamheten. Det visar också att inte alla småföretag använder nyckeltal som underlag för mål och strategier eller för att implementera en strategi. Det är för att de kan generera en strategi även utan att använda detta verktyg men ändå lyckas med målet. Som de säger, finns det andra framgångsfaktorer. Kunskap spelar inte så stor roll hos småföretagare då det finns redovisningskonsulter som hjälper dem med att ha koll på deras ekonomi och därmed få kontroll på finansiella situationer. För att göra resultatet generaliserbart, kan man göra en utökad studie med fler företag och intervjuer, eller att komplettera denna studie med en kvantitativ metod. Det kan också vara en fördel att intervjua småföretag med deras redovisningsbyrå för att få båda perspektiv om ämnet då inte alla småföretagare har kunskaper om ämnet. Uppsatsen är skriven på svenska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)