Kooperativt lärande i matematik - en utvecklande process

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

Sammanfattning: Kooperativt lärande i matematik är en framgångsrik metod och lärare över hela världenförespråkar och arbetar utifrån detta arbetssätt (Kagan och Stenlev, 2017). Syftet meddenna kunskapsöversikt blev således att undersöka vad som krävs för att göra kooperativtlärande kunskapsutvecklande och vilken roll läraren har. Undersökningen gjordes genomsammanställning och analys av befintlig forskning. Sökningar genomfördes i olikadatabaser för att identifiera vetenskapliga artiklar som sedan analyserades ochsammanfattades. Resultatet visade att läraren har en betydande roll i det kooperativalärandet för att det ska fungera. Utifrån resultatet fick vi fram att gruppsammansättningar,undervisning om kooperativt lärande samt att ge elever med neuropsykiskafunktionsnedsättningar (NPF) stöttning är framgångsfaktorer i det kooperativa lärandet.Avslutningsvis diskuteras resultatet utifrån personliga erfarenheter samt vad som skullekunna vara relevant för framtida forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)