UNDERWEAR FOR PEOPLE LIKE YOU AND MAYBE ME - En kvalitativ studie om hur kvinnorna i Lindex reklamkampanj Underwear for people like you and me framställs.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur kvinnorna i Lindex kampanj Underwear for peoplelike you and me framställs, samt undersöka hur kampanjen kan förstås utifrån enstörre kontext gällande normativ femininitet, representation och inkludering.Teori: Stuart Halls teorier kring representation, Beverly Skeggs teorier kring normativfemininitet.Metod: Kvalitativ textanalys med ECA- modellen.Material: Samtliga bilder (12 stycken) i Lindex reklamkampanj Underwear for people like youand me.Resultat: Studien visar att det finns flera normbrytande, eller avvikande drag i Lindex kampanj men många delar är traditionella och normativt feminina. Modellerna bär exempelvisinget hår på kroppen och miljön är något tillrättalagd. Resultaten i kvinnornasframställning visar att flera kvinnor med normbrytande drag kompenseras mednormativa. Den enda person som genom exempelvis sitt hår riskerar femininiteten ären äldre kvinna. Hon har däremot ett västerländskt utseende och mer smink än övriga.Aktiviteten syftar också till förstärkande av femininiteten genom att bry sig om och tahand om det egna utseendet. Kvinnornas hållning är stabil vilket är ovanligt gällandekvinnor i reklam. Bilderna är i de flesta fall tagna med ett öga-mot-öga-perspektiv,vilket skapar en känsla va jämlikhet mellan betraktare och modell. Den enda bild somskiljer är en bild som föreställer en kvinna som ammar, som snarare visar ettovanifrån-perspektiv vilket kan signalera underlägsenhet eller skörhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)