Omvårdnad vid dyspné orsakad av lungcancer - en litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Dyspné är ett symtom hos lungcancerpatienter och att uppleva dyspné är mycket påfrestande, oavsett intensitet. Det ingår i sjuksköterskans profession att i samråd med patienten identifiera individuell hälsa och ge patienten förutsättningar för att kunna uppnå hälsa på bästa sätt. Trots att medicinering förbättrats de senaste åren ses ingen förbättring patienters symtombörda vid dyspné. Syfte: Syftet är att syntetisera patienters upplevelse av dyspné samt sjuksköterskans kunskap om omvårdnad vid dyspné orsakad av lungcancer. Metod: Litteraturstudie där 12 vetenskapliga artiklar analyserades med integrerad analys. Resultat: Omvårdnad vid dyspné kan delas in i tre huvudteman: Att leva med dyspné, Att underskatta dyspné samt Self-management. Slutsats: Genom kontinuerlig utbildning av sjuksköterskor rörande dyspné samt det faktum att dyspné är multidimensionellt är av vikt för att ge sjuksköterskor en trygg kunskapsbas, men även för att ge förutsättningar för att sjuksköterskor ska kunna vara stöd i patienternas self-management.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)