Tillbakablickar på två män som heter Ove : Flashbacks påverkan på Ove i berättelsen En man som heter Ove

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Bildproduktion

Sammanfattning:

I denna vetenskapliga uppsats kommer boken En man som heter Ove och filmen En man

som heter Ove jämföras med varandra, med fokus på Oves tillbakablickar. Detta görs genom

att analysera bokens och filmens tillbakablickar som förklarar Oves förflutna. Filmens

tillbakablickar visas via flashbacks. Syftet med denna uppsats är att se hur stor påverkan

skillnaden mellan bokens tillbakablickar och filmens användande av flashbacks har på

karaktären Ove. Oves resa placeras i Craig Battys modell av protagonistens resa, både i bok

och film. De båda resorna jämförs med fokus på Oves bakgrundsberättelse och hur det

påverkar Oves karaktär i nutid. Vidare analyseras filmens val av flashbacks med hjälp av

Linda Aronsons teori om flashbacks användning och funktion. Analysens resultat visar att

Oves bakgrund har stor betydelse för hur Ove agerar i nutid vilket leder till att Ove upplevs

olika i de olika medierna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)