Åldersdiskriminering och barnets processuella särställning i vårdnadsmål - En kritisk analys

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: I ljuset av det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen aktualiseras frågan om barns processuella särställning, eftersom protokollet ställer kravet på att en sökande först har uttömt alla nationella rättsmedel. Som huvudregel har barn ingen rättslig handlingsförmåga, och kan inte själva uttömma de nationella rättsmedlen. Det är barnets vårdnadshavare som har den rättsliga möjligheten att föra barnets talan i domstol. Så är även fallet i vårdnadsmål. I vårdnadsmål är föräldrarna till ett barn i tvist med varandra, och barnet kan därmed hamna i kläm. Det kan uppstå motstående intressen mellan barnet och dess föräldrar, vilket försvårar möjligheten för barnet att ta tillvara på sina egna intressen. Skäl som motiverar barns processuella särställning grundar sig allt som oftast i stereotypa uppfattningar om barn som påverkansbara och opålitliga. Det är en särbehandling som grundar sig i ålder. Åldersbaserad diskriminering av barn är svår att adressera och komma åt. Därmed aktualiserar det tredje tilläggsprotokollet ett antal frågor. Denna uppsats syftar till att, i ljuset av tillåtlighetskriteriets processrättsliga dilemma, angripa frågan om barns processuella särställning utifrån diskrimineringsgrunden ålder. För att kunna förstå gällande rätt som diskriminerande av barn kommer barnrättsliga teorier, bl.a. childism, skyddsperspektivet och sårbarhetsbegreppet, att appliceras. Appliceringen av teorierna visar på att samhället diskriminerar barn i deras processuella särställning och att argumenten för att exkludera barn från rättsprocessen brister. Samtidigt innehåller dagens diskrimineringsrätt inga rättsliga hinder för en sådan strukturell diskriminering av barn. Slutsatsen är att barnet, för att få en verklig och jämlik tillgång till upprättelse och rättskipning, behöver en stärkt processuell ställning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)