Musik i förskolan för att främja barns språkutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Syftet Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers tankar kring och arbete med musikundervisning i relation till barns språkutveckling. Utifrån vårt syfte utformades två frågeställningar; vilken betydelse anser förskollärarna att musikundervisning har för barns språkutveckling? Hur arbetar förskollärare med musik som redskap för att främja barns språkutveckling? Bakgrund I bakgrunden redogör vi hur tidigare forskning ser på användandet av musik för att främja barns språkutveckling på olika sätt. Musik som uttryckssätt används i alla kulturer och fungerar som ett verktyg för social kommunikation och språkutveckling. Musiken spelar en viktig roll i förskolans verksamhet. Användandet av musik som redskap möjliggör en ökad språkutveckling på ett lustfyllt sätt samt skapar en fysisk och verbal gemenskap. Språket ger människor möjlighet att interagera med varandra. Via språk, kommunikation och tal sker ett samspel som möjliggör en ökad språkutveckling. Förskolan har en stor betydelse för barns möjligheter till utveckling och lärande. Undervisningen och lärmiljöerna i förskolan ska anpassas så att de stimulerar barns språkutveckling. Genom att ta vara på barns nyfikenhet och intresse att kommunicera på olika sätt samt utmana dem att använda olika verktyg för kommunikation möjliggörs en ökad språkutveckling. Metod För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Vi genomförde fem kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma förskollärare samt två observationer i barngrupper med barn i åldern 1–3 år. Vårt fokus var att ta reda på pedagogers tankar om och arbete med musik för att främja barns språkutveckling. Intervjuerna samt observationerna genomfördes på två olika förskolor i olika kommuner vid två olika tillfällen. Vi tillbringade en heldag på vardera förskola för att vara tillgängliga för våra respondenter. Bearbetningen och analysen av den insamlade datan påbörjades så snart som möjligt efter varje genomförd observation och intervju. Efter varje observation skrevs en kortare sammanfattningför att skapa en tydligare bild av det insamlade materialet. De ljudinspelade intervjuerna transkriberades och kodades för att skapa en tydlig överblick. Därefter tolkades materialet utifrån det sociokulturella perspektivet, tidigare forskning och vårt eget syfte samt egna frågeställningar. Resultat Studien visar att musiken är ett oerhört väsentligt verktyg att använda i syfte att främja barns språkutveckling. Pedagogernas kompetens inom området samt modet att våga använda musik i sin undervisning är två viktiga faktorer för att främja barns språkutveckling. Respondenterna anser att musiken har en viktig roll i förskolans verksamhet genom att väcka lust och glädje samt skapa en miljö där alla barn har möjlighet till inflytande, delaktighet och gemenskap. Musiken återfinns i förskolans verksamhet på många olika sätt. Barnen ges bland annat möjlighet att utforska och utmanas i sin språkliga utveckling med hjälp av olika artefakter och i olika projekt. Respondenterna menar att användandet av musik och sång främjar språkutvecklingen och en stor fördel är om det sker på ett lekfullt sätt. Genom att möta barns lärande med deras intressen ges de möjlighet att befästa kunskapen lättare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)