Utvärdering av programmeringsverktygen i affärssystemet Pyramid

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

Författare: Thanh Dien Vo; [2013]

Nyckelord: Affärssystem; utvärdering; C#; Pyramid; Visual Kosmos;

Sammanfattning: Datakraft i Småland AB är ett IT-konsultföretag som specialiserar sig på hosting och IT-drift. Företaget erbjuder även ett komplett affärssystem där möjligheter för individuella anpassningar kan göras via programmering. De är nu intresserade av att få en utvärdering av de programmeringsverktyg som används i affärssystemet, Pyramid och utgör syftet för denna rapport.   De frågeställningar som arbetet utgår ifrån och som skall besvaras är följande: Vad är möjligt att göra med programmeringsverktygen i Pyramid med C# i Visual Studio som utgångspunkt? Är Visual Kosmos ett lättarbetat/effektivt programmeringsspråk jämfört med C#? För utvärderingen samlas teorier och data in genom utbildning och ett skarpt uppdrag som handlar om att skapa en anpassning i Pyramid åt Technoskruv, en av Datakrafts kunder. Den arbetsmetod som har använts följer Datakrafts riktlinje, vilken innehåller stegen förstudie, systemering, programmering och dokumentering.   Resultatet blev en skarp jämförelse mellan Pyramids utvecklingsmiljö med sitt programmeringsspråk, Visual Kosmos och Visual Studio med sitt C# i form av tabeller. Som analys av resultatet gjordes en subjektiv bedömning utifrån resultatet, teorin och de data som samlats in under arbetets gång, för att tillsammans besvara frågeställningarna.   De programmeringsverktyg som används i Pyramid har karaktärer från standardiseringar som återfinns i Visual Studio och C#. Detta innebär att de i teorin inte har några begränsningar vad gäller programmering. I praktiken är dock verktygen starkt begränsade på grund av den miljön som de befinner sig i som är formad för att tjäna affärssystem och dess funktioner, vilket är slutsatsen av denna studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)