”Vi löser det” : Maktrelationer mellan yrkesroller i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

Sammanfattning: Abstract Den svenska förskolan har stegvis gått från en platt till en hierarkisk förskoleorganisation. Förskolans läroplan reviderades 2018 och med detta uppdaterades ansvarsområdena i verksamheten och förskollärarna fick ansvaret för den pedagogiska verksamheten. Syftet med vår studie är att analysera och undersöka hur förskollärare och barnskötare talar om denna förändring i ansvarsområde och vilka värden som förmedlas samt hur detta påverkat arbetslagets gruppdynamik. Studiens empiri består av sju semistrukturerade kvalitativa intervjuer och materialet analyseras med hjälp av begreppen myt, makt, motmakt och disciplinär makt från Foucault, samt begreppen roll och inramning från Goffmans teori om identitet.    Studien resulterar i att förskollärare och barnskötare både talar om förändringen som något positivt men att en del också menar att det fortfarande delar lika på ansvaret. Det verkar också som att en glad och tillmötesgående personlighet värdesätts och det finns tendenser av att personlighet är en viktigare faktor än yrkesroll i en kollega. Det är få som talar om en stor förändring i gruppdynamiken trots förändringen i läroplanen. En möjlig förklaring är hur rollerna måste anpassa sig till en tydlig eller otydlig hierarkisk organisation.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)