Örat mot rälsen : En kvalitativ studie om hur organisationer i sin inköpsprocess hanterar det ökade utbudet av GIG:ande konsulter

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: En kraftigt tilltagande digitalisering och teknologisk utveckling har skapat hastiga förändringar i efterfrågan på spetskompetens inom olika yrkesområden. Antalet organisationer som idag primärt tillgodoser sin personalstyrka och kompetensförsörjning genom att fastanställa minskar. Detta syns inte minst inom konsultbranschen där antalet GIG:are som erbjuder mer specifika kompetenser ökat. Tidigare forskningen kring konsultprocessen har inte tagit hänsyn till GIG:arnas intrång i konsulbranschen, ej heller belyst betydelsen av organisationers rutinskapande för inköpsprocessen av konsulter. Syftet med studien var således att undersöka hur organisationer hanterar sin inköpsprocess av konsulter när konsultbranschen i allt större utsträckning utgörs av GIG:are, vilket belystes utifrån ett rutinperspektiv. För att uppnå detta genomfördes intervjuer med representanter från tre organisationer som har olika rutiner i sina inköpsprocesser. Studien visar att de undersökta organisationerna samtliga hade format sina rutiner för inköpsprocessen efter den ökade tillgängligheten till GIG:are inom konsultbranschen. Därutöver verkar sättet de format sig på höra ihop med hur rutinbaserade organisationerna var sedan tidigare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)