Arbetsförmågeindex för att identifiera tidiga tecken på ohälsa hos arbetstagare: upplevelser hos personal som arbetar inom företagshälsovården i Finland

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Hälsovetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige ställer lagen högre krav på de bedömningar som görs av
arbetsförmåga än vad som kan genomföras med dagens befintliga
bedömningsinstrument. I samband med att begreppet arbetsförmåga började
användas växte WAI (Work Ability Index) fram och började användas i Finland
under 1980-talet. WAI används på både grupp- och individnivå för att bedöma
befintlig och framtida arbetsförmåga i relation till nuvarande arbete.
Syfte: Att undersöka vilken betydelse WAI har i Finland för att identifiera
tidiga tecken på ohälsa hos arbetstagare samt hur resultatet kan användas i
utformandet av insatser/interventioner. Metod: För att kunna ta del av
upplevelser kring användandet av WAI genomfördes sex intervjuer med
personal inom den privata företagshälsovården i Finland. Resultat: WAI
används som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid olika företag
och branscher i Finland. WAI anses vara bra som ett första
screeninginstrument och är det instrument som anses vara mest
allomspännande för att bedöma arbetsförmåga. För att fånga upp tidiga
tecken på ohälsa anses WAI fungera bäst då det kombineras med andra
instrument, blanketter och/eller efterföljande diskussion kring frågorna i
WAI. Detta utgör även en god grund i skapandet av individanpassade
interventioner. Teamarbetet är viktigt för att kunna använda resultaten av
WAI, blanketter, andra instrument och diskussioner på ett fullgott sätt.
Konklusion: Det krävs samarbete och en ständig uppdatering av
bedömningsinstrument för att kunna utföra fullgoda
arbetsförmågebedömningar. Att använda arbetsförmågeinstrument som WAI kan
löna sig nationalekonomiskt genom att de kan bidra till att identifiera
behov av insatser för att befolkningen ska kunna hålla sig friska och
arbetsföra fram till pensionsålder.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)