Det statslösa folket : Rohingyerna-konflikten i Myanmar

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att undersöka de bakomliggande faktorerna till konflikten mellan folkgruppen rohingya och majoritetsbefolkningen i Myanmar. Vidare har syftet även varit att undersöka maktrelationerna i landet och hur de har påverkat den så kallade decimeringen mot rohingya. Undersökningen har tillämpat realismen och konstruktivismen till situationen för att utreda händelserna som föregått det senaste decenniet, genom att applicera följande frågeställningar.  Vad är det för maktutövning som utövas mot rohingyerna i Myanma?  Vilka maktförhållanden på den internationella arenan påverkar rohingyernas situation? Undersökningen har visat att den obalanserade makten mellan rohingyerna och militären har resulterat i diskriminering och våld mot minoritetsgruppen. Detta sker genom att militären och makthavarna använder sig av både indirekt och direkt maktutövning för att bibehålla sin makt lika väl som rohingyernas rättigheter fortsatt begränsas. Undersökningen har också framkommit att detta sker genom stiftandet av lagar och regler som endast gynnar den burmesisk-buddhistiska folkgruppen i syfte att bibehålla obalansen.  Vidare har många år av diskriminering resulterat i att rohingyerna ligger i underläge och utanförskap då de nekas tillträde till publika sfärer, såsom skola, utbildning och sjukvård. Dem saknar även nationstillhörighet och medborgerliga rättigheter. De buddhistiska, nationalistiska och fascistiska normerna och värderingarna i landet har bidragit till denna underlåtna syn på folkgruppen trots att Myanmars regeringen har försökt demokratisera landet de senaste åren. Dock erkänner regeringen inte diskrimineringen eller etniska rensningen som pågår gentemot rohingyerna. I och med det har dem obalanserade maktrelationerna upprätthållits och därav resulterat i att rohingyerna inte kan påverka sin situation

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)