Gestaltningen av kvinnor i kvinnomagasin – nu och då

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Problemformulering och syfte: D etta är en studie av den kvinnliga gestaltningen i två olika kvinnomagasin från olika årtionden. Studien berör hur kvinnan beskrivs och framställs i text samt bild i de studerade magasinen. Vi ämnar att jämföra resultatet mellan magasinen för att se om det finns några eventuella skillnader i gestaltningen. Metod och material: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys för text och en semiotisk analys för bild i respektive magasin. Tillsammans med dessa två analyser har vi även valt att göra en kvantitativ presentation av magasinens olika teman och egenskaper. Den översiktliga kvantitativa genomgången har fungerat som en urvalsprocess för att sedan hitta tio representativa artiklar att analysera i vår kvalitativa innehållsanalys. Huvudresultat: Studien visar att kvinnan gestaltas på olika sätt i Hennes jämfört med i Veckorevyn . Kvinnorna i magasinet Hennes från 1973 framställs framförallt som svaga, undergivna, passiva och utsatta för makt. Det stora fokuset ligger på den framgångsrika mannen och hans karriär. Hennes valde även att främst lägga fokus på kvinnans utseende och kvinnokroppen där kvinnan förväntas vara attraktiv för mannen. I Veckorevyn framställs istället kvinnorna som starka och självständiga. Detta märks tydligt i den kvalitativa innehållsanalysen samt den semiotiska analysen att kvinnan gestaltas som framgångsrik, driven och målinriktad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)