Bilindustrins Kommunikation : En studie om betydelsefulla argument och positionering mot en vinnande marknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: sänds ut av företagen störs och påverkas av många omvärldsfaktorer och det blir kontinuerligtsvårare sticka ut och kommunicera med marknadens konsumenter. Miljön är en faktor sompåverkar många av dagens industrier och så även bilbranschen. Tillsammans med nya asiatiskabilföretag och färre sätt att differentiera sig blir positionering och vilka argument somkoncentreras på i kommunikationen centralt.Syftet med studien är att undersöka, beskriva och analysera hur stora bilföretag hanterarmarknadskommunikationen och de omvärldsfaktorer som påverkar meddelandet som förmedlastill konsumenterna. Målet är att slutligen kunna påvisa vilka specifika argument i budskapet somanses betydelsefulla. För att kunna uppfylla syftet gjordes en insamling av både primär likvälsom sekundär data som med en induktiv slutledningsmetod anpassades efter uppsatsensproblemformulering. Genom att använda ett hermeneutiskt, idealistiskt och rationellt synsätt iprocessen kan teorier om vinnande marknadsföring, positionering och omvärldsfaktorerkompletteras med tre empiriska intervjuer av representanter för bilföretagen BMW, KIA Motorsoch Toyota. I syftet att få ett mer neutralt perspektiv på situationen gjordes intervjuer medreklambyråerna Hundra Reklambyrå AB och Innovaform.Den empiriska undersökningen gav att bilföretag definitivt är medvetna om att bilindustrin är iett känsligt skede där de behöver vara noggranna i deras planering av vilka argument som skainkluderas i budskapet som ska sändas ut. De argument och produktattribut som ansesbetydelsefulla är exempelvis miljöinnovation, praktiskhet, prisvärdhet, design, säkerhet och enemotionell känsla till varumärket och dess bilar. Kvalitet är och kommer att vara ett centraltbegrepp i bilförsäljning, men dess storlek och utrymme i marknadskommunikationen minskar enaning.Jag har funnit att det är viktigt för många bilföretag att föra en aktiv marknadsföring, ständigtbevaka marknaden och ta till sig den feedback som fås av konsumenterna. En grundförutsättningför att överleva i bilindustrin är att ha en helhjärtad satsning på miljöinnovation och att det tillviss del måste implementeras i positioneringsstrategin. Vidare har jag funnit att säkerhet är ettcentralt argument för majoriteten av Sveriges bilägare och att det är betydelsefullt att ha enpositiv laddning till ett varumärke på bilmarknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)