Med tillit som resurs - En kvantitativ studie om tillitskapitalets betydelse för den psykiska hälsan

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Syftet med föreliggande studie är att belysa tillitskapitals betydelse för den psykiska hälsan i olika åldrar med bakgrund i ett individualistiskt samhälle. Frågeställningarna är: Finns det något samband mellan tillitskapital och psykisk hälsa? Ser sambandet annorlunda ut i olika åldersgrupper?Metod och material: Multipel regressionsanalys genomförs av sekundärdata om psykisk hälsa, arbete och relationer från Karolinska Institutet tillhandahållet av Svensk Nationell Datatjänst.Huvudresultat: Sambandet mellan tillitskapital och psykisk hälsa är signifikant och starkt. En signifikant skillnad påvisas mellan åldersgrupperna där sambandet är starkast hos de yngsta och blir svagare i högre ålder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)