Men vad handlar den om då? : En analys av Anders Öhmans metod att skugga intriger, hur en går till väga och använder metoden i gymnasieskolans litteraturundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Anders Öhman argumenterar för att i litteraturundervisningen använda sig av en metod han väljer att kalla ”skugga intrigen”. Denna studies syfte har varit att försöka konkretisera hans analysmetod och att undersöka om den kan användas på texter som saknar en tydlig intrigstruktur. En analys av Öhmans bok har gjorts för att få fram ett tydligt tillvägagångssätt för analysen, vilket därefter har applicerats på Virginia Woolfs roman Mrs Dalloway. Analysen visade att en intrigskuggning av romanen var en besvärlig men ändock givande metod. Trots svårigheterna kring valet av viktiga tematikstödjande händelser blev intrigskuggningen en god lässtrategi för inlevelseläsningen. Störst möjligheter har metoden att genomföras muntligt i ett flerstämmigt klassrum samt som hjälpmedel och lässtrategi vid arbetet med svårare texter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)