Kan tillskottsbehandling med myo-inositol förbättra ovulationsstörningar och fertilitetsproblem hos patienter med polycystiskt ovarialsyndrom? : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Sammanfattning: Introduktion: Polycystiskt ovarialsyndrom ( PCOS)  är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet och metabola störningar bland kvinnor i fertil ålder. Diagnosen vid PCOS karakteriseras av tre relaterade hälsotillstånd: ovulationsstörningar, hyperandrogenism och polycystiskt ovarial morfologi (PCOM). Oberoende av ovanstående huvuddiagnoser verkar insulinresistens (IR) och kompensatorisk hyperinsulinism spela en viktig roll för patogenesen av PCOS. Till följd av detta har ämnen som ökar insulinkänsligheten, såsom myo-inositol, hamnat i allt större fokus som en potentiell behandling av PCOS. Syftet med detta arbete var att undersöka effekten av ett kosttillskott med MI hos kvinnor som lider av infertilitet och ovulationsstörningar, med PCOS som bakomliggande sjukdom.   Metod: Detta är en litteraturstudie där litteratur sökts via databaserna PubMED och MEDLINE. Sökningen genomfördes med sökorden “PCOS” “Inositol PCOS” “myo-inositol PCOS” “myo-inositol metabolic effects PCOS” and “myo-inositol endocrine effects”. Totalt åtta originalstudier svarade mot utvalda urvalskriterier. Utifrån de utvalda studierna analyserades och sammanställdes vidare relevanta effekter av MI tillskott på infertilitet och ovulationsstörningar.  Resultat: Alla de undersökta studierna visade statistiskt signifikanta förbättringar när det gällde ovulationsstörningar. Detta indikerar även en förbättrad fertilitet hos patienterna. Signifikanta minskningar av androgena nivåer (särskilt testosteron) samt en ökad insulinkänslighet rapporterades därtill i ytterligare en majoritet av studierna (6 av 8 resp 5 av 8 studier).  Slutsats: Resultaten visar att Mi som tillskott verkar lindra ovulationsstörningar och förbättra fertilitet, vilket därtill stärker hypotesen om MI som en möjlig behandling av reproduktiva störningar hos kvinnor med PCOS. Fler studier bör genomföras för att fastställa effekten av MI-tillskott vid PCOS.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)