SLÖJDDIDAKTIK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte: Syftet för detta examensarbete har varit att utifrån tidigare utförda forskningsstudier undersöka innehåll och metoder för hur elever i skolämnet slöjd, kan undervisas för att utveckla kunskaper och förmågor för att vara delaktiga i att skapa ett ekologiskt hållbart samhälleTeori: De teoretiska utgångspunkterna har varit Aristoteles kunskapsbegrepp, Arne Naess ekosofi, Klas Sandell, Johan Öhman och Leif Östmans didaktiska uppdelning av olika miljöundervisningstraditioner samt Ulla Suojanens slöjddidaktiska teoribildning för hållbar utveckling. Metod: Metoden har varit systematisk litteraturstudie med kvalitativ metasyntes. Sökningenefter vetenskapliga publikationer inom ämnesområdet har gjorts systematiskt både med databassökning och manuell sökning. De kvalitativa forskningsstudierna som framkom i sökningen har granskats kritiskt utifrån hur de svarade mot syftet för detta arbete och utifrån kvalitetskriterier. De fem vetenskapliga artiklar som kvarstod efter granskningen har lästs noga för att finna resultat som svarar mot syftet och forskningsfrågorna. Resultaten har via en syntetiseringsprocess reducerats ner till åtta teman. Dessa beskrevs och jämfördes samt relaterades därefter till de teoretiska utgångspunkterna.Resultat: De fem olika teman för innehåll som blev resultatet av syntesen var miljöeffekter, livscykeltänkande, praktiska slöjdfärdigheter, kunskap och engagemang samt holistisk samverkan. De tre olika teman för metoder var arbeta i process, lärarens tydliggörande arbetssätt samt reflektion enskilt och i grupp. Dessa teman motsvarar undervisningsinnehåll som kan användas i slöjdundervisning för att möjliggöra för eleverna att utveckla kunskaper och förmågor för att de i sina liv ska kunna delta aktivt i att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. I resultatdiskussionen tydliggjordes vikten av att undervisning i slöjd om och för hållbar utveckling sker utifrån ett holistiskt förhållningssätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)