Corporate Social Responsibility inom idrotten : Svenska fotbollsföreningars CSR-arbetes påverkan på sponsorrelationen

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: De senaste åren har svenska fotbollsföreningars corporate social responsibility blivit alltmer synligt och uppmärksammat. Svenska fotbollsföreningar har ett högt kommersiellt- och underhållningsvärde och de har därför knytit sig an stora sponsorkontrakt. Syftet med den här undersökningen är att öka förståelsen om hur svenska fotbollsföreningars corporate social responsibility upplevs påverka sponsorrelationen. Teorierna som används i undersökningen är The Pyramid of Corporate Social Responsibility, Intressentteorin och forskning gällande relationer. En kvalitativ forskningsmetod har använts och intervjuer har genomförts med fotbollsföreningar och sponsorer. Slutsatsen av undersökningen är att svenska fotbollsföreningars corporate social responsibility upplevs ha en positiv inverkan på sponsorrelationen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)