BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att möta föräldrar som avstår från att vaccinera sina barn : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Vaccin är en av de främsta framgångarna i medicinhistorien. Vaccinmotstånd klassas som ett av de tio största hoten mot global hälsa. Motstånd förekommer i hela världen i alla sociala grupper av olika anledningar. Syfte: Beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att möta föräldrar som avstår från att vaccinera sina barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. Metod: En kvalitativ intervjustudie. Semistrukturerade intervjuer hölls med åtta BHV-sjuksköterskor i mellansvenska kommuner. Innehållsanalys med induktiv ansats användes för att analysera resultatet. Resultat: Resultatet mynnade ut i tre huvudkategorier: orsaker till att avstå från vaccination, orsaker till att genomföra vaccination samt erfarenheter från mötet. Respektive huvudkategori baserades på följande subkategorier: tveksamhet, personliga skäl, felaktig information, information baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet; individuell anpassning, bygga relation och tillit, svårt möte samt starkt ställningstagande. Slutsats: BHV-sjuksköterskornas erfarenheter är att mötet med vaccinkritiska föräldrar är svårt. Föräldrarna har ofta tagit del av felaktig information. BHV-sjuksköterskorna försöker med hjälp av personlig anpassning och respekt för föräldrarna förse dem med korrekt information, allt för att bibehålla en god relation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)