Privat information på sociala medier. : Vilka faktorer kan påverka vilka kvinnor som offentliggör privat information på Sociala medier?

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan

Författare: Elin Larsson; [2014]

Nyckelord: Sociala medier; information; privat; social media; private;

Sammanfattning:

Syftet med denna B-uppsats i informatik är att få en bild av samt få bättre förståelse för vilka faktorer det är som kan påverka vilka kvinnor i åldern 18-25 som offentliggör privat information på sociala medier.  Dock har inte djupintervjuer tillämpats utan enkäter, vilket annars är normalt för ett kvantitativt tillvägagångssätt. Enkäter valdes för att respondenterna skulle kunna svara anonymt eftersom syftet är att undersöka samt analysera vilka kvinnor i ålder 18-25 offentliggör privat information på sociala medier.  

 

Utifrån en enkätundersökning som skickades ut elektroniskt till 25 kvinnor i åldern 18-25 har jag kunnat identifiera olika faktorer som bidrar till varför vissa kvinnor delar med sig av mer privat information på sociala medier.

 

Några av de slutsatser som dragits utifrån denna studie är att kvinnor som befinner sig i ett offentligt förhållande oftare delar med sig av information på sociala medier samt att de som studerar är mer aktiva på sociala medier. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)