”These guys they made me through it” – en kvalitativ studie om livskraften hos ungdomar i Kiberas slum

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Moa Irekvist; [2012-07-02]

Nyckelord: Slum; Kibera; livskraft; motivation; ungdomar;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att påvisa den livskraft som unga människor i Kiberas slum har. Vidare var syftet att visa på vad ungdomarna hoppas att denna livskraft ska leda fram dem till. Studien ville även lyfta fram vad det har funnits för milstolpar och hinder på vägen dit de är idag samt vilken typ av kompetens de besitter. Uppsatsen baserades på en kvalitativ metod. Empiri samlades in i Kibera under en femveckorsperiod. Studien var till största del grundad på nio intervjuer som varade mellan 30 och 60 minuter. Empiri samlades även in genom de observationer jag gjorde under min tid i Kibera.Resultatet visade att ungdomarna i studien har ett starkt hopp om framtiden och att känslan av att livet har ett egenvärde driver deras motivation. Tre andra faktorer som verkade tydligt motiverande var: skola/utbildning, sociala relationer samt jobb/pengar. Framtiden och tanken om livets egenvärde var faktorer som var överordnade dessa och som ständigt fanns med i beräkningen. Faktorerna samverkade med varandra samt med andra underordnade drivkrafter. Analysen skedde utifrån begreppet resilience, Maslows behovshierarki, motivationsarbetets positiva människosyn samt Antonovskys KASAM-begrepp. Analysen visade att det som ungdomarna tycker är viktigt i livet är sådana faktorer som kan öka en människas resilience. Utifrån Maslow kunde vi se att ungdomarna var dag måste kämpa för att tillfredsställa sina grundläggande behov – när de lyckas med detta strävar de efter behovet av självkänsla. Ungdomarna visade sig ha, enligt Antonovskys KASAM-begrepp, en hög meningsfullhet. Sammantaget hade de en hög känsla av sammanhang vilket förbättrar deras förutsättningar till god hälsa.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)