Problematik med målkostnadskalkylering: Hur kan en leverantör påverka processens förutsättningar?

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Louiza Atcheba; Anna Broman; [2010-01-27]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Målkostnadskalkylering innebär att ett företag samarbetar med sina leverantörer för att tillgodose slutkundens önskemål och för att kontrollera kostnadsnivåerna. I vår uppsats undersöker vi vilka kontextuella faktorer som påverkar leverantörernas möjlig-het till inflytande inom ramen för en målkostnadskalkyleringsprocess samt hur leverantörer själva kan påverka processens förutsättningar.Syfte: Uppsatsens syfte är att skapa en förståelse för den problematik som finns kring vad som avgör hur mycket en leverantör kan påverka målkostnadskalkylering.Metod: Vi har använt kvalitativ metod, och som en del i detta personliga intervjuer, för att kunna få en bra kontakt och för att kunna förstå respondenten. Vid urvalet av företag utgick vi från Volvo Personvagnar och tre av företagets leverantörer, Autoliv AB, Bulten AB och Finnveden Metal Structures AB, som vi har valt ut så att alla inte har samma beroendeställ-ning gentemot Volvo Personvagnar.Resultat och slutsatser: En av de kontextuella faktorer som påverkar leverantörers möjlighet till inflytande inom målkostnadskalkylering är leverantörens beroendeställning till köparen. Ju större beroende, desto mindre går att påverka. En annan faktor som påverkar är typen av komponent som leverantören tillverkar. Om leverantören tillverkar komplexa komponenter medför det att denne har större möjligheter att påverka, och tvärtom om denne tillverkare enkla komponenter. När det gäller hur leverantörerna själva kan påverka målkostnadskalkyle-ringsprocessen kan de å ena sidan påverka affärsmässiga förutsättningar genom att förhandla till sig längre och förmånligare avtal. För att förbättra sin möjlighet att köparen går med på bättre villkor för leverantören behöver leverantören stärka sin ställning och minska sitt bero-ende med hjälp av social styrning. Å andra sidan kan de påverka tekniska förutsättningar ge-nom att stärka samarbetet med köparen, vilket även här kan göras genom social styrning. Le-verantörerna kan också arbeta för att tillverka mer komplicerade komponenter som ökar deras betydelse i köparens ögon.Förslag till fortsatt forskning: Vi har genom vår undersökning gjort observationer som gör att vi ifrågasätter om målkostnadskalkylering verkligen leder till kostnadspress och föränd-rade kostnadsnivåer i alla situationer. Vi har fått indikationer på att det inte är så från två av de undersökta leverantörerna. Detta skulle vara intressant att undersöka närmare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)