Gröna utemiljöers betydelse inom psykiatrivården : erfarenheter från projektet Östra Sjukhusets heldygnsvård

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen var att undersöka gröna utemiljöers betydelse i anslutning till psykiatrivården och hur de kan påverka psykisk ohälsa som behandlas och diagnostiseras inom den typen av vård. Uppsatsen är en litteraturstudie som är kompletterad med erfarenheter från White Arkitekters projekt med Östra sjukhusets heldygnsvård. Litteraturstudien är uppdelad i fyra delavsnitt. Första delen introducerar fakta om psykiska störningar, psykiska funktionsnedsättningar och psykiatrivården i Sverige. Den andra delen presenterar forskning som talar för gröna utemiljöers positiva påverkan på människans psyke och välbefinnande. Tredje delen diskuterar sedan forskning som visar på gröna utemiljöers betydelse i anslutning till vårdmiljöer. Den sista delen, går därefter in på forskning som skulle kunna visa på gröna utemiljöers betydelse inom den psykiatriska vård- och behandlingsmiljön, där psykisk ohälsa som psykiska störningar diagnostiseras och behandlas. Slutsatsen från litteraturstudien och erfarenheter från projektet på Östra sjukhuset heldygnsvård visar att det går att föra en argumentation om betydelsen av gröna utemiljöer i anslutning till sluten psykiatrivård och främst för att stödja patienterna i deras hantering av psykiska funktionsnedsättningar. De mest betydelsefulla effekterna för patienterna är: o Gröna utemiljöers stressreducerande effekter och aktivering av parasympatiska nervsystemet som lugnar oss. o Gröna utemiljöer kan bidra med återhämtning vid för mycket intryck från omgivningen. o Gröna utemiljöer kan vara ett stöd i att hantera känslor och tankar om patientens egen situation. o Gröna utemiljöer kan erbjuda enkla relationer som inte ställer krav. Sammanfattningsvis skulle samtliga nämnda betydelsefulla effekter kunna stödja patienter som vistas i psykiatrisk slutenvård. Det behövs dock ytterligare forskning inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)