Att Svanencertifiera hela produktionen vid byggnation

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

Sammanfattning: JM AB, Sverige region syd, vill undersöka hur stort intresset bland kunderna ser ut för att köpa en bostad som är Svanenmärkt producerad. I rapporten undersöks det även om det finns någon skillnad med att producera en Svanenmärkt bostad jämfört med att producera en bostad på det traditionella sättet utan några miljöcertifieringar. För att få en bostad Svanenmärkt så krävs det att en kravlista uppfylls och är upprättad av Svanen. Denna kravlista innehåller krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/ -varor samt innemiljöfaktorer som är relevant för människors hälsa samt miljö. Rapportens syfte är att undersöka hur lönsamt det är att Svanenmärka en hel produktion vid byggande av bostäder. Undersökningen handlar om det är lönsamt ur ett hållbart perspektiv att bygga med Svanen. Rapporten baseras på intervjuer med kunder samt aktörer inom byggbranschen men även den litteratur och fakta som finns om Svanen. Resultatet av rapporten visar att kunder värdesätter hållbart byggande och att det är viktigt att fler byggföretag börjar med att bygga med en miljöcertifiering. Dock så är majoriteten av kunderna inte beredda att betala mer för en miljöcertifierad bostad. Slutsaten visar att det fortfarande är priset samt läget av bostaden som är det viktigaste för kunden när den ska köpa en bostad. Att bostaden har en miljöcertifiering är endast ett plus som ger kunden en bra känsla att ha bidragit till att förbättra miljön. Det gick dock inte att besvara frågan om det är lönsamt ur ett hållbart perspektiv att bygga med Svanen. Detta då prisskillnaden mellan Svanenmärkt produktion och traditionellt byggande var sekretessbelagt och därför inget som gick att undersöka. Målet var även att studera skillnaderna i hållbarhet, detta gick inte heller att undersöka i denna rapport då det inte fanns någon studie gjort av Svanen eller någon annan aktör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)