ADHD I VARDAGSLIVET EN KVALITATIV LITTERATURSTUDIE SOM BESKRIVER VUXNAS STRATEGIER I VARDAGEN FÖR ATT HANTERA SIN ADHD

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Författare: Mikael Huber; Evelina Jakobsson; [2021-05-24]

Nyckelord: Arbetsterapi; ADHD; personliga strategier;

Sammanfattning: Bakgrund Attention deficit/Hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk diagnos vars symtom karaktäriseras främst av nedsatt uppmärksamhet som i olika utsträckning kombineras med hyperaktivitet/impulsivitet. I vuxen ålder uppskattas 2,5 procent diagnostiserats med ADHD internationellt. Forskning visar att arbetsterapeuter framförallt var behjälpliga med olika former av hjälpmedel i behandlingen. Däremot saknas studier över vilka strategier målgruppen använder sig av idag för att hantera sin vardag. Syfte Syftet med studien var att utifrån självbiografier beskriva vuxna personers strategier i vardagen för att hantera sin ADHD.Metod En kvalitativ litteraturstudie med ett induktivt förhållningssätt vilken grundar sig i fem självbiografier skrivna av vuxna personer med diagnostiserad ADHD. Analysmetoden utgick ifrån Granheim & Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Resultat I studiens resultat framkom strategier för att hantera problematiken relaterat till ADHD i vardagen. Dessa utgjorde tre kategorier: Acceptans, Planera och Begränsa, vilka innehöll underkategorier som beskrev strategierna mer ingående.Slutsats För personer med ADHD har de centrala strategierna visat sig vara acceptans, planering och begränsa. De strategier som utvecklas och förändras genom livet, behöver inte alltid vara verksamma eller effektiva. En ökad kunskap om vilka strategier personer med ADHD använder ökar arbetsterapeutens möjlighet att arbeta personcentrerat. Resultatet av denna studie utgör ett inspirerande nytillskott som vidgar och nyanserar kunskapen om vilka strategier som vuxna personer med ADHD diagnos använder idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)