Samverkansnätverk: Uppfyller samverkansnätverken i praktiken regeringens ambition?

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte:Syftet är att med hjälp av teori inom samverkansnätverk undersöka två nätverk inom miljöområdet för att se vilken funktion de enligt regeringens direktiv är tänkt att inneha och vilken funktion de fyller i praktiken idag.Teori:samverkansnätverk, collaborative governance, interactive governance, styrmedel, miljöMetod:Analysverktyget som använts är kvalitativ innehållsanalys genom att applicera teorier om samverkansnätverk på datamaterial från intervjuer, utvärderingar om nätverken, regeringsdirektiv och material från hemsidor.Resultat:Resultatet visar att samverkansnätverken har arbetat utefter regeringens direktiv och uppfyllt den tänkta funktionen med nätverket i praktiken. Det som de inte riktigt lever upp till är att skapa en bredd bland medlemmarna i respektive nätverk2och i Forum för miljösmart konsumtion finns en undran bland medlemmarna om varför de ska vara medlemmar i nätverket medan medlemmarna i Fossilfritt Sveriges aktiviteter uppmanar andra aktörer att bli medlemmar i nätverket. De båda nätverken har funktioner som hjälper regeringen i deras arbete med att nå de nationella miljökvalitetsmålen då Fossilfritt Sverige påverkar regeringen i det nationella beslutsfattandet av lagar och regleringar via färdplaner och Forum för miljösmart konsumtion påverkar den lokala miljöpolitiken hos kommunerna genom att uppmuntra till dialog mellan kommunerna och ökade kunskaper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)