Skenet bedrar: Fake porn i svensk straffrätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Mina Inevik; [2021]

Nyckelord: Straffrätt; deepfakes; hämndporr; fake porn;

Sammanfattning: Sedan år 2017 har många internetanvändare fått bekanta sig med fenomenet deepfakes som är en slags digital imitation där en persons ansikte kan fogas samman med en annan persons kropp. Så kallade face swap-appar och filter är inget nytt men det som särskiljer deepfakes är att de skapas med hjälp av artificiell intelligens som kan ge extremt verk- liga resultat. Dessutom blir tekniken allt mer avancerad och lättillgänglig för gemene man, vilket innebär större risk för att den missbrukas t.ex. för att skapa fake porn där en persons ansikte infogas i en existerande bild med sexuellt innehåll. Syftet med uppsatsen är att utreda om det genom befintlig svensk straffrätt går att lagföra den som skapar eller sprider fake porn. Detta innefattar en utredning av huruvida skyddet för den personliga integriteten omfattar sådant sexuellt material som inte visar en persons faktiska kropp men ändock dennes ansikte, eller om fake porn avslöjar luck- or i det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten. För att uppnå syftet utreds brotten sexuellt ofredande och ofredande när det gäller skapande av fake porn samt för- tal och olaga integritetsintrång när det gäller spridande av sådant material. De slutsatser som dras är att det i allmänhet inte går att lagföra den som skapat fake porn men att det i många fall troligtvis går att bedöma spridande av materialet som för- tal. Detta är dock inte ett önskvärt sätt att angripa fake porn på då det inte fokuserar på skyddet för den personliga integriteten utan istället skyddet för en persons ära, vilket kan ge en del märkliga resultat vid tillämpningen på fake porn. Detta visar på ett behov av att lagstiftaren agerar proaktivt mot fake porn, innan det blir ett utbrett problem som är svårt för rättsväsendet att komma åt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)