Sverigefonders avkastning under finanskrisen 2008 - en kvantitativ studie med fokus på förvaltarerfarenhetens och fondstorlekens inverkan på fondavkastningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Vårt syfte är att undersöka om fondförvaltarens totala erfarenhet respektive erfarenhet i den nuvarande fonden, samt aktiefondens marknadsvärde och antalet olika aktier i fonden hade någon inverkan på fondens avkastning under den senaste finanskrisen. Studien syftar även till att jämföra om resultatet skiljer sig åt från perioden före och efter krisen. Vi har använt oss av fyrfältsmatriser för att visa andelen fonder med de olika kombinationerna. Vi har sedan tittat på om någon skillnad i andelarna inom de olika grupperna föreligger och om någon kombination överpresterat en annan. Detta har gjorts under tre perioder: före, under och efter finanskrisen 2008. Ett t-test har utförts för att finna om sambanden är signifikanta. Portföljvalsteorin med risk och förväntad avkastning som knyts an till fondens storlek och antal olika aktier. Dagens forskningsläge inom ämnet tas även upp. Matriser och andelsuträkningar används för att mäta samband mellan den beroende variabeln avkastning och de oberoende variablerna. T-test genomförs för att undersöka sambandens signifikans. Vi fann inget signifikant samband mellan avkastningen i fonden och de oberoende variablerna under finanskrisen 2008, året innan eller efter. Fondsparare skulle inte ha tagit hänsyn till dessa variabler i valet av Sverigefond, med inritning på medelstora bolag, varken under finanskrisen eller åren innan eller efter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)