Analys av störningsmoment i byggproduktionen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Byggproduktion

Sammanfattning: Byggsektorn har länge varit kritiserad för sin låga produktivitetsutveckling och flertalet utredningar har gjorts som visar att byggindustrin har en lägre produktivitetsutveckling än övriga industrier. Det finns ett gemensamt intresse i byggbranschen att öka produktiviteten för byggandet. Ett sätt att göra detta på är att minska eller eliminera de störningsmoment som finns i byggproduktionen och på så sätt även minska den icke värdeskapande tiden. En fallstudie har gjorts parallellt med en litteraturstudie. Kvalitativa metoder i form av intervjuer och workshop har använts för att identifiera och kartlägga störningsmoment som kan uppkomma i byggproduktionen. Efter ett urval utifrån en riskanalys där de mest kritiska störningsmomenten tagits fram har en djupare analys gjorts i syfte att ta fram bakomliggande orsaker till deras existens samt åtgärdsförslag för att minimera eller eliminera dessa och på så sätt också minska den icke värdeskapande tiden. Genom färre störningsmoment kan man effektivisera byggproduktionen och få en ökad produktivitet inom byggsektorn. Studien har visat på att byggproduktionen innehåller flertalet störningsmoment som är med och bidrar till icke värdeskapande tid. Några av dessa kan vara mer kritiska än andra p.g.a. att de är mer vanligt förekommande eller ger större ekonomiska konsekvenser eller brister i kvaliteten i ett projekt. Olika störningsmoment påverkar olika byggprojekt olika mycket men det finns mycket att göra inom byggbranschen för att få en ökad produktivitet genom att minska eller eliminera störningsmomenten och på så sätt även minska den icke värdeskapande tiden. Orsakerna till att störningsmomenten uppkommer beror främst på människa och ledning (management) vilket visar på att det finns möjligheter till att påverka uppkomsten av störningsmomenten. Det finns flertalet åtgärder att ta till för att avlägsna eller minska de störningsmoment som kan uppkomma och dessa åtgärder kan göras både i projekteringsfasen, i produktionsfasen samt efter avslutade projekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)