Omvårdnad av vuxna patienter med stickrädsla

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Stickrädsla och stickfobi hos vuxna påträffas inom sjukvården. Dagligen

världen över utförs ett flertal blodprovstagningar, injektioner, infusioner

och andra behandlingar som kräver injektionskanyler. Rädslan är därmed

relevant att beskriva och det krävs att problemet uppmärksammas. Syftet

med föreliggande litteraturstudie var att beskriva vilka

omvårdnadsåtgärder hälso- och sjukvårdspersonal kan vidta i mötet med

vuxna patienter med stickrädsla. Resultatet av vetenskapliga

publikationer visar att det finns olika omvårdnadsåtgärder som kan hjälpa

till att minska rädslan. Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande kan

vara avgörande för hur patienten upplever sin rädsla. På grund av rädslan

finns risk att ett flertal patienter undviker att uppsöka sjukvården vilket

kan leda till att deras hälsa försummas. Stickrädsla kan kännetecknas av

olika symtom men vissa patienter visar inga. En orsak kan vara att de

försöker undvika att visa sina känslor vilket kan leda till svårigheter för

hälso- och sjukvårdspersonalen att tolka och hantera patienternas rädsla.

Eftersom stickrädsla är en subjektiv upplevelse är det svårt att

generalisera och det finns endast några fallstudier. Det behövs fler

kvalitativa intervjustudier med syfte att undersöka stickrädslan ur ett

patientperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)