Arbetsrelaterad stress hos nyexaminerade sjuksköterskor. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskeyrket kan vara krävande, stressande och kan ha en negativ inverkan på välbefinnandet hos nyexaminerade sjuksköterskor. Hög arbetsbelastning orsakar ofta trötthet och utmattning, vilket kan vara överväldigande för nyexaminerade sjuksköterskor. Att nyexaminerade sjuksköterskor upplever stress när de övergår från att vara studenter till yrkesverksamma är ett universellt problem. Syfte: Studiens syfte var att belysa arbetsrelaterad stress hos nyexaminerade sjuksköterskor. Metod: En litteraturstudie med integrerad analys genomfördes och resulterade i ett urval av elva vetenskapliga artiklar. Resultat: Efter analys och bearbetning framkom fyra teman som visar på arbetsrelaterad stress hos nyexaminerades sjuksköterskor: övergång från teori till praktik, upplevelser av arbetssituation, att vara ny i teamet och viljan att lämna arbetet. Slutsats/kliniska implikationer: Arbetsrelaterad stress hos nyexaminerade sjuksköterskor är ett problem då det kan leda till att de väljer att lämna professionen för att få en hanterbar arbetssituation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)