Digital teknik som ett didaktiskt verktyg i undervisningen : En intervjustudie om grundskolelärares elevundervisning i en digitaliserad skola

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Författare: Elin Lundgren; [2019]

Nyckelord: digitalisering; skola; undervisning; digital kompetens;

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar digitaliseringen i skolan och dess påverkan i elevundervisningen till följd av nya digitala arbetsmetoder. Digitaliseringen möjliggör en större informationsspridning och kunskapsdelning vilket skapar föränderliga relationer mellan kunskap, lärande och medborgarskap. Den digitala kompetensen är en demokratiskfråga, därmed står utbildningssystemet inför nya utmaningar.    En kvalitativ forskningsmetodik har tillämpats och det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Dataanalysen genomfördes ad hoc. Den teoretiska referensramen har sin utgångspunkt i ramfaktorteorin. Analysen utgår ifrån reproduktionsteorin. Isamspelet med andra producerar och reproducerar eleverna kunskaper och färdigheter.   Resultatet visar på att digitaliseringsprocessen ställer nya krav på lärararrollen och på elevundervisningen. En stor del av lärarnas arbetstid går åt till lektionsplanering och att enbart använda en digital undervisning är för opålitligt. Det är politiker som beslutat om digitaliseringen men utifrån ramfaktorerna som inverkar på undervisningen fungerar det inte i praktiken. De digitala läromedlen uppfyller inte det centrala i läroplanen och undervisningen måste kompletteras med böcker. En anledning till att de digitala läromedlen inte är tillräckliga är för att det inte finns någon läromedelsgranskning. Lärarnas tolkningar och uppfattningar påverkar deras möjligheter att öka sin kompetens. Deras uppfattningar om en adekvat digital kompetens är skiftande. Studien kan vara användbar för att förstå digitaliseringens villkor och lärares förutsättningar att utveckla digital kompetens i undervisningen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)