"Tar man sig till badhuset så är det ett litet plus" : – om lärares och elevers upplevelse av betyg och bedömning i Idrott och Hälsa A på gymnasiet.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare beskriver att de betygsätter sina elever, samt hur de resonerar kring bedömning av eleverna. Uppsatsen har även som syfte att undersöka hur elever upplever att lärare resonerar vid betygsättning av dem. Undersökningen har utförts genom en kvalitativ studie som baserats på sex stycken intervjuer genomförda med lärare och 51 enkäter besvarade av elever. Anledningen till att vi valde att behandla detta ämnesområde är för att vi ansåg att det fanns en komplexitet i bedömningen och betygsättningen då ämnet består av både praktiska och teoretiska moment. Sammanfattningsvis visar vår studie att lärarna anser att betygkriterierna är otydliga och därmed öppna för olika tolkningar. I enkätresultatet framgår att eleverna inte sätter ämnet i relation till att uppnå något särskilt kunskapsmässigt för betyget godkänt. Alla elever verkar även kunna uppnå ett godkänt betyg om man är närvarande och gör sitt bästa, vilket i viss mån överenstämmer med lärarnas svar. Däremot lägger lärarna ett stort fokus på att eleven  ska uppnå färdighetsmässiga mål för just MVG.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)