Den frilansande kommunikationsprofessionen - En kvalitativ studie i frilans och egenföretagande

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka kommunikationsprofesionen i ett postfordistiskt arbetsliv. Metod: Studien fokuserar på kommunikationsprofessionen ur ett frilans- och egenföretagarperspektiv. Vi undersöker uppgifterna, arbetsvillkoren samt hur arbetarna upplever sitt arbete som frilansare. För att genomföra studien har vi genomfört 9 kvalitativa intervjuer och en intervju via mejl. Vi analyserade sedan resultatet ur ett tolkande perspektiv. Slutsats: Genom vår studie ser vi att frilansarbetare har uppgifter som liknar de uppgifter kommunikatörer har inom organisationer. Däremot kan fokus skifta beroende på arbetsuppgifter. Frilansarbetarna skapar externkommunikation vilken ska överensstämma med sin uppdragsgivares genomgående strategi. Kommunikationen ska även anpassas till en viss kontext och samhällets ramar. Våra intervjupersoner beskriver arbetssituationen som flexibel. Arbetarna kan planera sitt arbete mer självständigt och har en frihet i den meningen. Friheten kommer även med ett ansvar och en osäkerhet i arbetsvillkoren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)