Unga kvinnors upplevelser av behandling av vulvasmärta

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Författare: Ehwa Guting; [2020]

Nyckelord: vulvar pain;

Sammanfattning: EHWA GUTING   Guting, E. Unga kvinnors upplevelser av behandling av  vulvasmärta. Masteruppsats i sexologi, 30 högskolepoäng. Malmö universitet:  Fakulteten för hälsa och samhälle, 2019   Många unga kvinnor upplever smärta i samband med penetrerande sex med partner och det är en frågeställning som dyker upp allt oftare på ungdomsmottagningar. Tidigare forskning har främst fokuserat på olika behandlingsmetoder och det har saknats studier som visar på unga kvinnors egna upplevelser av behandling av vulvasmärta. Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur unga kvinnor med vulvasmärta upplever och förhåller sig till behandling på ungdomsmottagning samt vad som bidragit till förändring av egna sexuella skript. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med nio kvinnor mellan 19 och 24 år som hade fått behandling för vulvasmärta vid olika ungdomsmottagningar. Teorin om sexuella skript användes för analys och förståelse om unga kvinnors sätt att agera sexuellt med sig själva och i relation till partners. Analysen av hela materialet utmynnade i ett gemensamt tema: Agent att kunna välja. Detta tema visade på en vilja och önskan hos unga kvinnor att ha möjlighet att göra egna val i behandling, sexuellt och med sig själv. Resultatet visade teman som behandlarens tillgänglighet och bemötande, stöd och kommunikation med partner, kunskap och medvetenhet om kroppen samt ökat fokus på egna behov. Studien visade också på att även om kvinnorna hittat alternativa sätt att vara sexuella med partner kvarstår ambivalens till att bryta penetrationsnormen. Tidiga interventioner och erbjudande att träffa behandlingspersonal ur flera professioner för fler perspektiv kan bidra till kunskap och understödja eget sexuellt agentskap. Kontinuerlig uppföljning i behandling kan behövas för att unga kvinnor ska få möjlighet att utforska sina egna sexuella skript och även tillsammans med partners.    Nyckelord: behandling, rådgivning, sexualitet, sexuellt skript, ungdomar, vulvasmärta

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)