Att bli påverkad av patientmöten i psykiatrivården : Sjuksköterskors upplevelse av emotionell påfrestning av patientmöten och strategier till välmående i arbets- och privatlivet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Att arbeta med patienter med psykisk ohälsa kan innebära hög emotionell belastning för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård och påverka sjuksköterskors välmående på arbetsplatsen och i privatlivet. Syftet med studien är att beskriva vad den dagliga kontakten med patienter med psykisk ohälsa har för betydelse för sjuksköterskors emotionella välmående, vilka resurser som upplevs viktiga för att främja välmående på arbetsplatsen och hur privatlivet påverkar välmående på arbetsplatsen. Jobbkrav-resurs modellen används för att beskriva vilka (emotionella och organisatoriska) krav och (sociala och organisatoriska) resurser som finns på arbetsplatsen. Modellen kombineras med ¨work-home balance¨-modellen för att få förståelse för interaktionen mellan välmående på arbetsplatsen och i privatlivet. Studien utgår från kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex sjuksköterskor, verksamma inom psykiatrivård för vuxna. Materialet analyserades med tematisk analys. Resultatet visar på att patientkontakten innebär höga emotionella krav för sjuksköterskor samtidigt som patientkontakten upplevs meningsskapande. Socialt stöd på arbetsplatsen utgör en viktig resurs för att bibehålla ett välmående på arbetsplatsen och i privatlivet. Att balansera krav (t.ex. patientmöten) med resurser (t.ex. tid för återhämtning) upplevdes viktigt för att minska stress. Sjuksköterskorna upplevde av att privatlivet påverkade välmående på arbetet. Att ha en tydlig gräns mellan arbetslivet och privatlivet upplevdes viktigt för att minska risken att påverkas av arbetsrelaterad stress på fritiden. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)