Gy2011 och kyl- och värmepumpstekniken. Om en ny programstruktur dess realisering

Detta är en C-uppsats från

Författare: Stefan Knief; [2011]

Nyckelord: Gy2011; kyl- och värmepumpteknik; ämnesplaner; pro;

Sammanfattning: Syftet med denna examensuppgift är i två delar. Det första är att undersöka och lyfta fram huvudtankarna bakomden reformerade yrkesutbildningen som träder i kraft med realiseringen av Gy011, med fokus på inriktningenKyl- och värmepumpsteknik som ligger inom det nya VVS- och fastighetsprogrammet. Det andra syftet är attundersöka hur denna inriktning diskuteras och planeras på några olika gymnasieskolor. Huvudfrågan i studien ärsåledes: vad är regeringens och utredarnas huvudtankar bakom Gy011. Vilka blir de största förändringarna förkyl- och värmepumpstekniken gentemot idag då inriktningen ligger inom Energiprogrammet, hur diskuterar ochplanerar skolorna genomförandet av dessa förändringar?De metoder jag använt mig av i denna studie är kvalitativ textanalys och semistrukturerade intervjuer. Materialetjag haft till mitt förfogande består till största delen av internet-baserade dokument från Skolverkets ochregeringens hemsidor, men även en del tryckt material, främst då relaterad till yrkets historia. Även remissen ochsvaret från Kyl- och värmepumpföretagen har ingått. För att undersöka hur några skolor planerar att genomföradessa förändringar och hur de har resonerat fram dessa beslut, har fyra skolrepresentanter från olika skolorintervjuats och utfallet från dessa intervjuer ligger som grund till studiens andra del.Resultatet visar att planeringen inför starten av höstterminen 011 pågår för fullt ute på skolorna. Till viss månberoende på tidsbrist kommer skolorna att följa Skolverkets förslag vad gäller programfördjupningen. Rådandeuppfattning hos de berörda på skolorna, hos såväl rektorer som lärare är att detta är en bra reform. Flytten avinriktningen till det nya VVS- och fastighetsprogrammet mottas positivt och man tycker att det blir tydligare attverka som lärare med de nya ämnesplanerna, man tror även att det blir lättare att sätta rättvisa betyg med det nyabetygssystemet. Kanske skulle en mer närgången studie av olika skolkulturer och implementeringsprocesser geett mer komplext resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)