Kost-och hälsoundervisning i grundskolan En jämförelsestudie mellan niondeklassare i två svenska skolor respektive en finsk skola

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: I dagens samhälle förses vi kontinuerligt med olika budskap relaterade till mat och ätande. Utan en tillräcklig kunskap inom ämnet är det svårt att veta hur man ska förhålla sig tillallinformation. En central arena för utveckling av kostkunskaper är skolan, som i Sverige enligt flera tidigare kandidatuppsatserhar ett behov av att utveckla sin undervisning i kost och hälsa. I Finland har eleverna tillgång till fler antal timmar hälsoundervisning i grundskolan, detta tack vara ämnet hälsokunskap. Syfte med vår studie har därför huvudsakligen varit att ta reda på om det finns skillnader mellan svenska och finska elevers kostkunskaper i årskurs 9. Vi önskade också ta reda på om kostvanorna skiljde sig mellan länderna samt att vi ville kartlägga vad eleverna har för uppfattning om sin nuvarande kostundervisning. Totalt fick 121 elever göra en digital enkätundersökning med frågorangående deras kostkunskaper, kostvanor och kostundervisning.Deltagarna var 64 elever från Sverige och 58 elever från Finland, fördelat på 64 tjejer, 52 killar och 1 icke binär.Resultatet visade sammanfattningsvis att kostvanorna inte skiljde sig mellan länderna, där fannssignifikanta skillnaderkunskapsmässigt mellan länderna och även en signifikant skillnad i hur nöjda eleverna var med sin nuvarande kostundervisning.Fler svenska ungdomarna uppgav att de var mer missnöjda jämfört med de finska ungdomarna.De låga antalet deltagare gör tyvärr att resultatet av vår enkätstudie inte kan generaliseras eftersom det inte speglar hela populationen. Trots det kan studienvara betydelsefull för skolan och dess eventuella utveckling av kost-och hälsoundervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)