Förändrade förutsättningar i arbetslivet - En studie kring HR-avdelningars omställning till distansarbete i spåren av covid-19-pandemin

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Under rådande covid-19-pandemi har företag och arbetsplatser valt att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och genomgått omfattande förändringsarbeten för att kunna erbjuda arbetstagare att i större utsträckning än tidigare kunna arbeta hemifrån. Distansarbete och en digital omställning är inte något nytt och svenska företag var redan innan covid-19- pandemin intresserade av större möjligheter till distansarbete. Denna omställning har emellertid påskyndats av rådande pandemi. Syftet med uppsatsen är att analysera den ökade implementeringen av distansarbete i arbetslivet. Studien utgår från två olika företag och deras HR-avdelningar och en analys av deras omställningsarbete under covid-19-pandemin. Med utgångspunkt i förändringsarbetet är syftet också att undersöka betydelsen av distansarbete inom HR-yrket och hur det påverkar företagen i studien. De teoretiska utgångspunkterna som jag använder mig av för att undersöka företagens omställningsarbete är förändringsstrategier, digital kommunikation och flexibilitet. Jag har valt att använda mig av en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer för att samla in material kring HR-arbetares erfarenheter och upplevelser av omställningen till distansarbete. Min slutsats är att framtidens krav kommer utgå från de nya förutsättningar som covid-19-pandemin har medfört till arbetslivet och att företagens intresse av att använda distansarbete i en större utsträckning kommer vara bestående. Framöver kommer arbetsgivare kunna kräva att arbetstagarna är flexibla, kring var och hur arbetet utförs, i en större utsträckning än tidigare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)