Examensarbete i Informatik” 15p : Kursuppgift 3 ”Kritisk reflektion av teorierna

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Författare: Viktoria Dagobert Spong; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den här artikeln avhandlar erfarenheter och reflektioner av teoriapplicering i arbetet ”MAFA från silo till service”. De två teorierna som avhandlas i arbetet är; Porters femkraftsmodell och Amit och Zotts artikel ”Creating Value Through Business Model Innovation”. Slutsatsen är att båda teorierna förtjänstfullt kan användas men att man som affärsutvecklare ska vara försiktig med att begränsa sitt urvalsperspektiv. Digitalisering går fort och man bör som företag ha ett aktivt förhållningssätt både till sin affärsmodell och sin omvärldsanalys. En analys bör stäva mot ett pluralistisk förhållningsätt till metoder och teorier för att inte riskera att missa vitala delar när gamla förklaringssätt inte alltid längre är relevanta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)