Fysisk aktivitets påverkan på exekutiva funktioner hos äldre personer : Relationen mellan subjektivt och objektivt minne i relation till fysisk aktivitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar det subjektiva och objektiva minnet hos personer i åldrarna 65–75, samt om det finns någon relation mellan det upplevda subjektiva minnet och den objektiva minnesprestationen i relation till mängden fysisk aktivitet hos deltagarna. Urvalet bestod av 121 deltagare i åldrarna 65–75. Fysisk aktivitet mättes med Saltin-Grimby Physical Activity Level Scale (SGPALS). Det subjektiva minnet mättes genom att deltagarna fick självskatta sitt minne på en skala, samt svara på hur de jämförde sitt minne med personer i deras ålder och om personer i deras omgivning tycker att de har dåligt minne. De exekutiva funktionerna inhibering och shifting mättes med testerna Flanker, Simon, Local Global och Number Letter. Antalet korrekta svar på testen användes som utfallsvariabel. Resultatet visade på ett signifikant samband mellan fysisk aktivitet och självskattat subjektivt minne, fysisk aktivitet förklarade 8.9% av variansen. Det var dock ingen signifikant relation mellan fysisk aktivitet och objektiva minnesprestationer. Interventioner som syftar till att öka äldre individers nivå av fysisk aktivitet kan vara fördelaktigt för att minska risken att drabbas av subjektiv minnesnedsättning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)