Kan förändring av kost förbättra sjukdomen reumatoid artrit (RA)? : Vegandiet med eller utan gluten och medelhavsdiet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Författare: Anna Emstrand; [2019]

Nyckelord: Reumatoid artrit; kost; vegandiet; medelhavsdiet;

Sammanfattning: Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som karakteriseras av ledassocierad smärta, svullnad och funktionsförlust på grund av stelhet i lederna. RA är en av de vanligaste inflammatoriska sjukdomarna och drabbar cirka 0,5 % av Sveriges befolkning. Insjuknandefrekvensen är som högst hos kvinnor i åldern mellan 50 till 65 år och den främsta enskilda riskfaktorn till sjukdomen är rökning. Sjukdomen är inte enskilt livshotande, men den medför risker som osteoporos och kardiovaskulära sjukdomar vilket kan minska livslängden. Orsaken till sjukdomen är ännu inte känd, men immunstörning med en autoimmunitet har kunnat påvisa antikroppar som reagerar mot kroppsegna peptider. Behandlingen kan se olika ut beroende på sjukdomsaktivitet. Behandlingsalternativen som finns är steroider, NSAID (non-steroid anti-inflammatory drug) DMARD (disease-modifying antirheumatic drug) och biologiska läkemedel. Dessa läkemedel har sällan total effekt och därför prövar ofta RA-patienter alternativa interventioner som kosttillskott. Syftet med examensarbetet var att studera om kostintervention kan påverka grundbehandlad RA-sjukdom och i så fall hur. En litteraturstudie genomfördes via litteratursökningar på databasen PubMed. Sju studier valdes ut, efter matchning av kriterier och utvärderades därefter. Resultatet visade att vegandiet med eller utan gluten och medelhavsdiet gav en förbättrad effekt i definitionen att allmänhälsan blev bättre och att RA-symptom minskade. Vilka effekter det gav och hur pass mycket varierade. Kosten är nödvändig för kroppens funktioner och eftersom vegandiet och medelhavsdiet är växtbaserade så är de även gynnsamma för miljön. Framtida studier av kostintervention på grundbehandlade RA-patienter skulle ge ökad evidens med fler deltagare, längre studieduration och en ökad observation av andra livsstilsfaktorer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)