Mobbning inom föreningsidrotten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: Denna studie omfattar mobbning inom föreningsidrotten, vi har valt att undersöka om Malmös idrottsföreningar har någon nedskriven antimobbningspolicy och/eller – handlingsplan och därutöver har vi intervjuat tio föreningar om hur de konkret arbetar med mobbningsfrågor. Vi har också valt att titta på samverkan mellan skolan och idrottsförening vid mobbnings incidenter. Studien bygger på kvalitativ forskningsmetodik, totalt 14 intervjuer. Anledningen till varför studien grundar sig i kvalitativ metod är för att vi vill se orsaken bakom fenomenet, ej generalisera svaren samt att den är mindre resurskrävande. De teorier som studien brukar är Pierre Bourdieu och Tomas Peterson samt teorier som definierar mobbning, stadgar, policy och handlingsplan. Den konklusion vi kommit fram till är att selektion inom idrott och skola är bidragande faktorer gällande mobbning. Även att det finns ett dilemma mellan de olika fälten om vem som skall lösa problematiken, då problemet är vems ansvar det är att lösa problematiken. Den tredje konklusionen är behovet av att idrottsföreningar skall ha en antimobbningspolicy och/eller – handlingsplan.Syftet med denna studie är att problematisera samt diskutera ämnet mobbning inom föreningsidrotten i Malmö. Hur problemet hanteras inom samhällets två viktiga uppfostringsfält, idrott – skola. Problematiseringen utvecklar sig med hjälp av textanalyser, intervjuer och en kartläggning av respektive antimobbningsdokument i idrottsföreningar.Frågeställningar Har Malmös idrottsföreningar en nedskriven antimobbningspolicy och/eller – handlingsplan? Har föreningen någon gång aktivt under de tre senaste år agerat vid en mobbningssituation? Hur samarbetar idrottsföreningar med skolan vid mobbnings incedenter? Hur gick föreningen tillväga?NyckelordMobbning, Antimobbningspolicy, Antimobbningshandlingsplan, Selektion och Fält

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)