Åkrar, ängar och den agrara revolutionen : en studie av jordbrukets utveckling i Åkerbo härad 1850-1907

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Författare: Camilla Ståhl; [2017]

Nyckelord: landskap; agrara revolutionen; skogsbygd; slättbygd; åker; äng;

Sammanfattning: Den påverkan som 1700- och 1800-talets agrara revolution har haft på landskapet har varit betydande, inte minst för de äldre ängarna som försvann i stora delar. Det är ett intressant tankeexperiment att föreställa sig hur det landskap vi ser utanför våra fönster idag såg ut förr i tiden. Om det är svårt att föreställa sig det förflutna, så kan vi i alla fall studera detsamma. Ett sätt att närma sig detta är att skapa sig en bild av det lokala historiska landskapet genom studier av samtida dokument, så som exempelvis protokoll relaterade till laga skiftet. I det här fallet har jag gjort en studie av Åkerbo härad i Västmanland. Syftet har varit att undersöka relationen mellan nyodlingen av åkermark och minskandet av de gamla ängarna. Den övergripande frågeställningen i studien har varit: -Hur förändrades fördelningen av åkermark/ängsmark mellan laga skifte och år 1907 iÅkerbo härad? Metoden som har använts i denna uppsats har varit en kvantitativ analys av samtida material. Det använda materialet bestod till stor del av laga skiftesdokument och data från den häradsekonomiska kartan över Åkerbo härad, publicerad år 1913 men med data från 1907. Sammanlagt hade 26 byar från samtliga 12 socknar i Åkerbo härad valts ut. De blev sedan indelade i tre grupper, slättbygd, skogsbygd samt blandbygd. Den tredje gruppen tillkom för att undvika en för skarp linje mellan de två första grupperna. Resultatet av studien blev att åkermarkens utveckling under den i princip femtioåriga perioden mellan laga skifte och år 1907, följde det förväntade mönstret som var en betydlig minskning av ängsmark, samtidigt som en korresponderande ökning av åkermark skedde. Därutöver ger resultaten anledning att anta att ängsmarken var det primära föremålet för nyodling av åkermark. Vissa variationer kunde noteras de slagen av bygder sinsemellan. I skogsbygden var nyodlingen som störst, både ängsmarken och en hel del annan mark förändrades till åkermark. Slättbygdens nyodling motsvarade å sin sida nästan precis försvunnen ängsmark. Marginellt större andel ängsmark bevarades i blandbygden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)