Operationssjuksköterskans erfarenheter av kommunikation på operationssal

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Tidigare forskning visar att uppkomna vårdskador inom den perioperativa miljön bland annat kan härledas till brist på kommunikation inom det interprofessionella vårdteamet. Kunskap och kompetens leder fram till effektiv kommunikation vilket kan förhindra att komplikationer uppstår i samband med kirurgi. Eftersom kommunikationen är avgörande för patientsäkerheten i den högriskmiljö som operationssalen innebär är det viktigt att operationssjuksköterskan arbetar personcentrerat och även gör patienten delaktig i kommunikationen mellan teammedlemmarna för att främja patientsäkerheten på operationssalen. Det finns dock inte lika mycket forskning på hur operationssjuksköterskan erfar kommunikationen på operationssalen och hur det påverkar operationssjuksköterskan i sin profession. I operationssjuksköterskans roll ingår det att arbeta evidensbaserat och genom denna systematiska litteraturöversikt vill författarna sammanställa rådande evidens om hur operationssjuksköterskor erfar kommunikationen i en miljö som operationssal eftersom denna är en viktig faktor för en patientsäker vård. Syfte: Syftet med studien var att undersöka operationssjuksköterskans erfarenheter av kommunikation på operationssal. Metod: En systematisk litteraturöversikt genomfördes där inkluderade studier var baserade på kvalitativ forskning. Resultat: Dataanalysen resulterade i ett huvudtema ”Kommunikation på operationssalen – en viktig del i operationssjuksköterskans kliniska vardag” som i sin tur bygger på tre subteman ”Faktorer och interprofessionella förhållanden som främjar god kommunikation”, ” Faktorer och interprofessionella förhållanden som hindrar god kommunikation” och ”Kommunikationens betydelse för mötet med patienten”. Slutsats: Grundläggande faktorer som god kommunikation beskrivs som respekt för arbetskollegor och dennes kompetens, erfarenhet av att arbeta ihop med operationsteamet, arbetslivserfarenhet och förmågan att kunna kommunicera konstruktivt. Detta ligger till grund för en god omvårdnad och ökad patientsäkerheten. Forskning visar att hierarkier inom operationsteamet bidrar till att en konstruktiv kommunikation uteblir vilket gör att teamets samverkan inte kan bli optimalt. Organisatoriska faktorer kan hindra operationssjuksköterskans korta möte med patienten vilket kan leda till att omvårdnaden blir lidande. En novis operationssjuksköterska har flera hinder som grundar sig i kort arbetslivserfarenhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)