Manipulation i rörligt format - En studie kring deepfake video och dess påverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Författare: Jade Jönsson; Louise Weidenstolpe; [2020]

Nyckelord: Deepfake-teknologi; Fake news;

Sammanfattning: Med deepfake-teknologi kan det skapas manipulerade videor där det produceras falska bilder och ljud som framställs vara verkliga. Deepfake-teknologin förbättras ständigt och det kommer att bli svårare att upptäcka manipulerade videor online. Detta kan innebära att en stor del mediekonsumenter omedvetet exponeras för tekniken när de använder sociala medier. Studiens syfte är att undersöka unga vuxnas medvetenhet, synsätt och påverkan av deepfake videor. Detta eftersom deepfake-teknologin förbättras årligen och problemen med tekniken växer samt kan få negativa konsekvenser i framtiden om den utnyttjas på fel sätt. Insamlingen av det empiriska materialet skedde genom en kvantitativ metod i form av en webbenkät och en kvalitativ metod med tre fokusgrupper. Slutsatsen visade på att det finns ett större antal unga vuxna som inte är medvetna om vad en deepfake video är, dock existerar det en viss oro för deepfake-teknologin och dess utveckling. Det upplevs att det finns risker för framtiden med teknologin i form av hot mot demokratin och politik, spridning av Fake news, video-manipulation samt brist på källkritik. De positiva aspekterna är att tekniken kan användas i sammanhang av humor, inom film- och TV-industrin samt sjukvård. Ytterligare en slutsats är att unga vuxna kommer att vara mer källkritiska till innehåll de exponeras av framöver, dock kommer de med stor sannolikhet ändå att påverkas av deepfake-teknologin i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)