Budgivning och lockpriser: En studie om skillnaden mellan utgångspris och slutpris

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning:

Skillnaden mellan det marknadsförda priset och försäljningspriset är något media under de senaste åren och än idag gärna riktar fokus mot. Fastighetsmäklare påstås använda sig av lockpriser vid marknadsföring av objekt till salu. År 2015 nådde man rekordsiffror för antalet anmälningar till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Enligt fastighetsmäklarna själva handlar det om att dem gör ett bra arbete. Fastighetsmäklarna kan inte påverka hur den enskilda budgivaren agerar vid en budgivning. I den här studien tittade jag därför på hur budgivningen påverkar skillnaden mellan utgångspris och slutpris. Sex olika kommuner i Stockholm undersöktes, vardera med 156 observationer från år 2011-2015. Med hjälp av multipla regressionsanalyser försökte jag se ett samband mellan prisskillnaden och budgivningen i de olika kommunerna. De faktorer jag valde att titta på inom budgivningen var "kontraktsdatum", "antal bud" och "antal budgivare". Statistik framställdes även för att se den genomsnittliga skillnaden mellan utgångspris och slutpris i respektive kommun. Detta för att kunna diskutera förekomsten av lockpriser. Studien visade att ett svagt samband råder mellan prisskillnaden och valda faktorer. Slutsatsen som drogs var att antal bud och antal budgivare inte på egen hand utgör en anledning till skillnaden mellan utgångspris och slutpris. Dessa faktorer kan istället tillsammans med andra faktorer förklara slutpriset bra. I samtliga kommuner var skillnaden mellan utgångspris och slutpris dessutom för liten för att kunna klassas som lockpris.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)